Zasady kierowania i przyjmowania do ŚDS

Wniosek o skierowanie do ŚDS składa osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy SpołecznejDo wniosku musi zostać załączone: zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeśli osoba takie posiada.

Następnym krokiem jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wydanie decyzji administracyjnej kierującej osobę do placówki. Wówczas gdy osoba po raz pierwszy występuje o skierowanie do domu, decyzję wydaje się na czas określony (nie dłuższy niż trzy miesiące). Jest to czas konieczny do dokonania przez zespół wspierająco – aktywizujący oceny możliwości i zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.

Zaświadczenia można pobrać z naszej strony (zakładka Do pobrania) lub pod następującymi linkami:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.