REGULAMIN

REGULAMIN

V OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI „NIEZAPOMNIANE PRZEBOJE” 2023 R.


§ I

Organizatorem festiwalu „Niezapomniane przeboje” jest Środowiskowy Dom Samopomocy
w Chojnie.

§ II

Celem festiwalu jest:

 1. Pokazanie możliwości wokalnych osób z niepełnosprawnościami.
 2. Wyłonienie utalentowanych osób z niepełnosprawnościami.
 3. Promowanie talentów wśród osób z niepełnosprawnościami.
 4. Popularyzacja śpiewania.
 5. Wzmacnianie poczucia wartości osób z niepełnosprawnościami.
 6. Promocja twórczości  osób z niepełnosprawnościami.
 7. Twórcza wymiana doświadczeń osób z niepełnosprawnościami  oraz ich opiekunów.

§ III

Zasady uczestnictwa:

 1. Festiwal skierowany jest WYŁĄCZNIE do osób z niepełnosprawnościami (do karty zgłoszenie proszę dołączyć dokument potwierdzający niepełnosprawność(odpowiednio od kategorii w której weźmie udział uczestnik), które ukończyły 15 lat.
 2. Konkurs odbędzie się w dwóch   kategoriach:
 3. kategoria I – soliści niepełnosprawni intelektualnie,
 4. kategoria II – soliści z niepełnosprawnością (wszystkie inne niepełnosprawności)
 5. W festiwalu biorą udział tylko soliści (bez chórków i osób towarzyszących).
 6. Uczestnicy prezentują utwór samodzielnie (mogą posiłkować się tekstem, ale bez pomocy terapeuty.)
 7. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę w języku polskim (dowolność repertuaru polskich twórców, lub piosenka przetłumaczona na język polski).
 8. Wykonawcy przygotowany utwór prezentują z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, półplayback) lub a cappella.
 9. Każda placówka może zgłosić dowolną liczbę uczestników, jednak do przesłuchań finałowych zostanie zakwalifikowanych maksymalnie po 15 uczestników z każdej kategorii, razem 30 osób.
 10. Warunkiem uczestnictwa będzie przysłanie „Karty zgłoszenia” (załącznik Nr 2 do Regulaminu) na załączonym formularzu, skanu orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej –odpowiedniego do kategorii do której został zgłoszony uczestnik (osoby które brały udział od  II  edycji są zwolnione z obowiązku przesyłania skanu orzeczenia, proszę o podanie informacji w karcie zgłoszenia, w której edycji brał udział uczestnik), Kartę proszę wypełnić drukowanymi literami, lub w edytorze tekstu
 11.  Do zgłoszenie konieczne jest dołączenie linku do nagrania video z wykonaniem uczestnika zamieszczonego na www.youtube.com oraz zgód dołączonych do Regulaminu na adres: niezapomniane-przeboje@wp.pl.
 12. Laureaci I, II, i III miejsca edycji 2022 r. nie mogą wziąć udziału w tegorocznej edycji.

§ V

Czas trwania i przebieg festiwalu:

Festiwal złożony jest z czterech etapów:

 • I etap – przyjmowanie zgłoszeń -01.04.2023 r.-21.04.2023 r.
 • II etap – eliminacje wstępne (przesłuchania nadesłanych nagrań) -24.04-12.05.2023 r.
 • III etap – ogłoszenie listy finalistów na profilu Facebook ŚDS – do 17.05.2023 r.
 • IV etap – finał festiwalu w Centrum Kultury w Chojnie – 14.06.2023 r.

Ocena i nagrody:

 1. Jury festiwalu przyzna I, II oraz III miejsce, wyróżnienia oraz wyróżnienia specjalne
  w każdej kategorii, a także główną nagrodę -GRAND PRIX oraz wyłoni osobowość sceniczną festiwalu.
 2. Jury oceniać będzie: intonację, walory głosowe.
 3. Ocenie nie będzie podlegała: dykcja, kostiumy (jury skupi się na wykonaniu utworu, gdyż głównym celem festiwalu jest odkrywanie talentów wokalnych wśród osób
  z niepełnosprawnościami).
 4. Ocenie podlegają jedynie wykonawcy.
 5. Laureaci festiwalu otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów
  i sponsorów.
 6. Zwycięzcy otrzymają następujące nagrody pieniężne:
 7. GRAND PRIX – statuetka i 700,00 zł
 8. OSOBOWOŚĆ SCENICZNA
 9. I miejsce – statuetka i 600,00 zł
 10. II miejsce – statuetka i 500,00 zł
 11. III miejsce – statuetka i 400,00 zł
 12. wyróżnienie specjalne – statuetka i nagroda rzeczowa
 13. wyróżnienie – statuetka

§VI

Sprawy organizacyjne:

 1. Wszelkich informacji w sprawach organizacyjnych udziela koordynator festiwalu –

Monika Cholewa, tel. 604551778, 91 4022051, e-mail: niezapomniane przeboje@wp.pl

 • Do zgłoszeń należy dołączyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na udostępnienie wizerunku oraz skan orzeczenia o niepełnosprawności  (osoby, które brały udział od II edycji festiwalu są zwolnione z obowiązku przesyłania skanu orzeczeń
  o niepełnosprawności, proszę jedynie podać tę informację przy zgłoszeniu).
 • Nagranie video zgłoszone do wstępnych eliminacji powinno być wykonane z jednego ujęcia, bez montażu i ingerencji studyjnej. Umieszczone nagranie w Internecie w tytule musi zawierać imię i nazwisko solisty, nazwę placówki delegującej, a w opisie tytuł piosenki.
 • Ważne !!!! Karta zgłoszenia oraz zgody na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych dostarczamy tylko w formie skanu drogą elektroniczną na adres: niezapomniane-przeboje@wp.pl
 • Organizator zapewnia obiad dla całej grupy tj. solisty i osób towarzyszących max 5 osób (m.in. opiekun i kierowca).
 • W związku z ograniczoną ilością miejsc na sali, w wydarzeniu mogą wziąć udział maksymalnie 5 osobowe grupy z każdej placówki (w tym solista ,opiekunowie, kierowca).
 • Osoba zgłaszająca uczestnika zobowiązuje się do regularnego sprawdzania poczty elektronicznej i odpowiadania na wiadomości.

§ VII

Postanowienia dodatkowe:

 1. Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nagrań video oraz ich publikację w mediach organizatora lub lokalnych mediach w celach informacyjnych i promocji imprezy.
 2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Środowiskowy Dom Samopomocy,
  ul. Orląt 10, 74-500 Chojna. Zasady przetwarzania danych osobowych określa klauzula informacyjna (załącznik Nr 1do Regulaminu).
 3. Informacje dotyczące konkursu zamieszczone są na stronach internetowych organizatorów: www.sdschojna.pl oraz na profilu Facebook ŚDS Chojna,  fanpage konkursu.
 4. Kwestie sporne lub nieujęte w Regulaminie rozstrzyga organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu.
 6. Wszelkie pytania oraz wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: niezapomniane-przeboje@wp.pl, lub pod nr tel.604 551 778, 91402 20 51
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i prawo ostatecznej interpretacji powyższego Regulaminu.