Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:

 • www.sdschojna
 • www. bip.sdschojna.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej sdschojna.pl mogą znajdują się zdjęcia oraz filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Korzeniec
 • E-mail: sdschojna@vp.pl
 • Telefon: 91 402 20 51

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie
 • adres: 74 – 500 Chojna, ul. Orląt 10
 • e-mail: sdschojna@vp.pl
 • telefon: 91 402 20 51

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie ma siedzibę przy ulicy Orląt 10. Budynek nie posiada barier architektonicznych, wyposażony jest w windę oraz podjazd. Pomieszczenia sanitarne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomiędzy pomieszczeniami brak barier komunikacyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.Brak tłumacza języka migowego.

Pracownicy zespołu wspierająco – aktywizującego posiadają umiejętności posługiwania się alternatywnymi sposobami komunikacji (ACC).